[ Giriş Yap ]   -   [ Üye Ol ]
// Yönetmelik

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması amacıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla, kurulacak olan TDİOSB’lere idari ve teknik yönden destek verilmesini, üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanmasına yönelik kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede hammadde temini amacıyla tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26/A maddesi, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 2. b) Bakanlık TDİOSB Sicil Defteri: TDİOSB’nin tüzel kişilik kazanabilmesi için tutulan her sayfası Genel Müdürlükçe onaylı TDİOSB’nin kuruluşuna dair bilgileri içeren defteri,
 3. c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankayı,

ç) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

 1. d) Detaylı teknik rapor: Genel yerleşim planı ile birlikte Bakanlığa onay için sunulan üst yapı modül projelerinin detaylarını ve genel yerleşim planı ile uyumunu anlatan raporu,
 2. e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
 3. f) Genel yerleşim planı: İmar planına esas olmak üzere hazırlanan TDİOSB arazi kullanım durumunu gösteren Bakanlıkça onaylı planı,
 4. g) İl müdürlüğü: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

ğ) İmar planı: 10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğine uygun olarak seçilen ve sınırları Bakanlık tarafından onaylanan alan içinde yapılan ve anılan Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uygun olarak hazırlanan sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını onaylı sınırları içinde sağlayan ve açıklama raporuyla bir bütün olan imar planını,

 1. h) Kanun: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu,

ı) Katılımcı: TDİOSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun 26/A maddesi hükmüne uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. i) Katılma payı: TDİOSB’nin oluşumuna iştirak eden kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak TDİOSB yatırımının Bakanlık kredisi dışında kalan tutarını,
 2. j) Katılma payı oranı: Katılma payının TDİOSB kuruluşuna iştirak eden kurum ve kuruluşlarca karşılanması taahhüt edilen ve % 6’dan az olmayan oranları,
 3. k) Müşavir firma: Proje ve kontrollük hizmetlerini yürüten ve fenni mesuliyeti üstlenen firmayı,
 4. l) Onaylı sınır: TDİOSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı, yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş TDİOSB alanları dışındaki TDİOSB alanlarını,
 5. m) Ortak kullanım alanları: TDİOSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini teminen, TDİOSB alanı içinde planlanan yollar, altyapı ve enerji hatları ve sağlık koruma bandı hariç, TDİOSB’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan sosyal, idari ve teknik altyapı ve hizmet alanları ile park alanlarını,
 6. n) Öneri alan: TDİOSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı ya da alanları,
 7. o) Özel TDİOSB: 4562 sayılı Kanunun 26/A maddesi hükümleriyle uyumlu olarak özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen TDİOSB’yi,

ö) Parselasyon planı: Uygulama imar planlarının araziye uygulanması için yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan planı,

 1. p) Plan/proje/harita müellifi: TDİOSB sınırları içindeki plan, proje ve haritaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre hazırlayan ve uygulayan TDİOSB personeli ile imar mevzuatı veya diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde müellif olarak kabul edilen plan/ proje/ harita müellifini,
 2. r) Proje Değerlendirme Komisyonu: TDİOSB projelerinin değerlendirilmesi amacıyla il müdürlüğü bünyesinde, ilgili birimlerden konunun uzmanı personelin katılımı ve valilik oluru ile oluşturulan, en az üç üyeli komisyonu,
 3. s) Proje İnceleme ve Onay Komisyonu: TDİOSB projelerinin incelenmesi ve onaylanması amacıyla, Genel Müdürlük bünyesinde görevli konu uzmanı personelden veya ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık uzman personelinden oluşturulan, en az üç üyeli komisyonu,

ş) Sağlık koruma bandı: TDİOSB’nin çevresinde mülkiyet sınırları içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen alanı,

 1. t) TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi): Kamu tüzel kişi/kişilerince kurulan; tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini,
 2. u) TDİOSB Projesi: Bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla kurulan TDİOSB’ler için hazırlanan ve içerisinde üretim ve sanayi parselleri ile ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlara ait parsellerin bulunduğu, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin alt yapı ve üst yapıların bir araya gelmesi ile oluşturulan tarım ve sanayi entegrasyonunu ihtiva eden projeyi,

ü) TDİOSB Alanı : Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile onaylı sınır kapsamında belirlenen alanların tamamını,

 1. v) Üst yapı modül projesi: Parsel içi kullanımını gösteren ve ihtisas konusuna göre hazırlanan tip projeyi,
 2. y) Yer Seçimi Komisyonu: EK-2'de yer alan kurumların/kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Proje Uygulamaları

Proje konuları

MADDE 4 – (1) Hayvansal üretim veya bitkisel üretim ile birlikte sanayisinin oluşturulmasına yönelik TDİOSB’ler Bakanlık onayı ile kurulur.

Proje uygulama alanlarıyla ilgili hususlar

MADDE 5 – (1) Hayvansal üretim konusunda;

 1. a) Hayvansal üretim konulu TDİOSB alanının hakim rüzgarlar nedeni ile kötü kokuların ve diğer olumsuzlukların yerleşim yerlerine ulaşmayacağı yönde ve uzaklıkta olması gerekir.
 2. b) Hayvansal üretim konulu TDİOSB alanının çevresinde veya yakınında yem bitkisi yetiştirilen/yetiştirilecek tarım arazilerinin bulunması gerekir.
 3. c) Hayvansal üretim konulu TDİOSB alanı, kuş ve diğer hayvanların beslenmesine ve barınmasına ortam sağlayacak koşullara sahip olmayan alanlarda kurulur. Ayrıca yakınında ve göçmen kuşların konaklama güzergâhları üzerinde ve beslenme bölgeleri içerisinde bulunamaz.

ç) Bölgede oluşacak atıkların kontrolü sağlanır. Atıkların taşınması, depolanması, bertarafı ve işlenmesi için yeterli alan ve tesisler planlanır.

 1. d) Hayvansal üretimde inşa edilecek gübre depoları; yüzey sularından, içme ve kullanma suyu temin edilen yer altı su kuyularından, göl ve benzeri su kaynaklarından, su havzalarından, yerleşim yerlerinden, sulama ve drenaj kanallarından, petrol ve doğal gaz boru hatlarından mevzuatlarla belirlenmiş uzaklıkta bulunur. Gübre depolarının ve gübre iletim hatlarının yapısı sağlam, dayanıklı ve sızdırmaz yapılır. Depolanan gübreler biyogaz tesisi ve gübre üretim tesislerinde hammadde olarak kullanılacaksa en az 2 aylık, sıvı ve katı formda gübre olarak depolanacaksa tesiste oluşan en az 6 aylık gübreyi depolayacak kapasitede planlanır. Depo kapasitesi belirlenirken işletme atık suları, gübre ile kontamine olan her türlü su ile yağmur sularından depoya bir akış söz konusu ise bütün bunlar depo kapasitesi hesabında yer alır.
 2. e) Bölgede hayvan kaba yem ihtiyacı için silaj yapımı ve kullanımı öngörülüyorsa bu silaj çukurlarının yapısı sağlam, dayanıklı, sızdırmaz ve atık suların tahliyesi için tabanı uygun eğime sahip olması gerekir. Silaj atık sularının dayanıklı ve sızdırmaz bir depoda toplanması ve toplanan bu atık suların uygun bertarafının sağlanarak, su kaynaklarına karışması engellenir.
 3. f) Büyükbaş hayvansal üretimi dışında kalan hayvancılık faaliyetlerinde; detaylı fizibilite raporu ile birlikte konuya ilişkin TDİOSB projesi müracaatı olması durumunda, bu projeye yönelik her türlü usul ve esaslar çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(2) Bitkisel üretim (seracılık) konusunda;

 1. a) TDİOSB’nin jeotermal enerji kaynağına sahip bölgelerde kurulması önceliklidir.
 2. b) Jeotermal kaynaklı TDİOSB’lerde yeraltından çıkarılan su reenjekte yöntemiyle tekrar yeraltına verilir.
 3. c) TDİOSB içerisinde yer alan seraların jeotermal enerji ile ısıtılması durumunda jeotermal kaynağın debisi, sıcaklığı ve tahsisine ilişkin ilgili merciden belge istenir.

ç) Seracılık dışında kalan bitkisel üretim faaliyetlerinde; detaylı fizibilite raporu ile birlikte konuya ilişkin TDİOSB projesi müracaatı olması durumunda, bu projeye yönelik her türlü usul ve esaslar çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(3) Hayvansal ve bitkisel üretim konularında aranan ortak şartlar:

 1. a) TDİOSB Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uygun gördüğü alanda kurulur.
 2. b) TDİOSB diğer kurum ve kuruluşların yatırım ve proje alanına girmeyen alanlarda kurulur.
 3. c) İlçenin/ilin büyüme, gelişme ve genişleme yönü dikkate alınır. Yürürlükteki tüm mekânsal plan kararlarına uyulur. Seçilen alan gelecekte yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanır.

ç) TDİOSB alanı seçilirken hâkim rüzgarların yönü dikkate alınır.

 1. d) TDİOSB alanı içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanabileceği su kaynaklarına sahip veya yakın olması gerekir. Yetkili kurum/kuruluşun mevcut su kaynaklarının yeterlilik durumu ve proje ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı hususlarındaki görüşü alınarak proje teklifine eklenir.
 2. e) TDİOSB alanı elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil hattı ve benzeri yapılara sahip veya bunların yakınında seçilir. Yetkili kurum/kuruluşun mevcut elektirik enerjisi kaynaklarının yeterlilik durumu ve proje ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı hususlarındaki görüşü alınarak proje teklifine eklenir.
 3. f) TDİOSB alanı içerisinde ve yakınında yerleşim yeri çöp ve benzeri atıklarının döküldüğü, atıldığı yerler olamaz. Bu konuda ilgili birimin görüşü alınarak proje teklifine eklenir.
 4. g) Proje alanı yerleşim yerlerinin içme suyu ve diğer su ihtiyaçlarının karşılandığı su kaynaklarına uygun uzaklıkta olması gerekir. Bu kaynakların korunması gereken alanlar içerisinde olmadığı ve uygun uzaklıkta olduğuna dair ilgili birimin görüşü alınarak proje teklifine eklenir.

ğ) TDİOSB alanı kara, hava, deniz veya demiryolu ulaşım yollarının yakınında, tali ve ana yollara bağlantı kurulabilecek şekilde planlanır. Yerin karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaşım altyapısına göre durumu, en yakın karayoluna bağlantı imkanı ve bu bağlantının tahmini maliyeti, ulaşım altyapısının yeterlilik durumu konularında yetkili kurum/kuruluşun görüşleri alınarak proje teklifine eklenir.

 1. h) TDİOSB alanı uygun arazi yapısına ve iklim özelliklerine sahip, proje kapasitesine yeter büyüklükte olması gerekir.

ı) Arazinin mülkiyetinin %75’inin hazine adına kayıtlı olması gereklidir. Ancak jeotermal seracılık yapacak TDİOSB’lerde bu şart aranmaz.

 1. i) Seçilen alan mutlak tarım arazisi, ekili ve dikili tarım arazisi, özel ürün arazisi veya sulu tarım arazisi niteliğinde ve üzerinde yaygın olarak tarımsal üretim yapılan yerler olamaz.         Bitkisel üretim ve topraklı üretim yapılacak seracılık projelerinde bu hüküm aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projenin Hazırlanması, Başvuru, İnceleme ve Yer Seçimi

Projenin hazırlanması

MADDE 6 – (1) TDİOSB Projesi, Bakanlık tarafından belirlenecek formata göre hazırlanır.

(2) TDİOSB projeleri, ilgisine göre ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi veya balıkçılık teknolojisi mühendisi tarafından hazırlanır. Hayvancılık konulu proje teklifi hazırlanırken veteriner hekim ve çevre mühendisi görüşü de alınır.

(3) Projeyi hazırlayanlara ait diploma suretleri ve mesleki özgeçmişleri başvuru dosyasına eklenir.

(4) TDİOSB projesi hazırlanırken bölgenin ekonomik, sosyal, sektörel yapısı, çevre ve sağlık şartları, istihdam durumu, yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı ve durumu, talep durumu ve uygulanabilirliği gibi hususlar projede açıklanır.

(5) TDİOSB projesi ile ilgili açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgilerin ve kurum, kuruluşların görüşlerinin yer aldığı belgeler projeye eklenir.

(6) Bakanlıkça, proje konusuna göre ilave bilgi ve belge istenebilir.

Başvuru

MADDE 7 – (1) TDİOSB kurmak isteyen kamu tüzel kişi/kişiler, hazırlanan proje ve başvuru dosyası ile birlikte valiliğe müracaat eder.

(2) TDİOSB’lerde kurucu üye olarak TDİOSB kurulmak istenen yerde varsa sanayi odası yoksa ticaret ve sanayi odası o da yoksa ticaret odasından en az biri bulunur.

(3) Talepleri halinde ihtisas konusuna göre faaliyet gösteren mesleki kuruluş ve teşekküller, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, TDİOSB’nin kurulacağı il, ilçe veya belde belediyesi, büyükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesi de TDİOSB kuruluşunda kurucu üye olarak yer alır.

(4) TDİOSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırırlar. Yüz bin Türk lirası olan alt sınır, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına yatırılan meblağ, TDİOSB tüzel kişilik kazandığında TDİOSB’ye devredilir.

(5) Özel TDİOSB kurmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişi/kişiler, hazırlanan proje ve başvuru dosyası ile birlikte valiliğe müracaat eder.

(6) Katılma payı oranı en az % 6 olur. Müteşebbis heyette yer alacak kurum, kuruluş ve teşekküllerin katılma payı oranlarının toplamının % 100’ü tamamlaması gerekir.

(7) TDİOSB’nin oluşumuna katılacak kurum, kuruluş ve teşekküllerin yetkili organlarınca TDİOSB’nin oluşumunda kurucu üye olarak yer alınacağı, katılma payı oranının ne olacağı ve bu orana göre hesaplanacak katılma payının kurum/kuruluş/teşekküllerince karşılanacağına dair karar alınır ve başvuru dosyasına eklenir.

(8) TDİOSB Projesi hazırlanarak üç adet başvuru dosyası düzenlenir. Düzenlenen başvuru dosyası projenin uygulanacağı ilin valiliğine sunulur. TDİOSB Projesi, başvuru dosyasındaki bütün belgeler elektronik ortama aktarılarak başvuru dosyasında bulunur.

(9) TDİOSB yeri olarak önerilen alan/alanlar hakkında, il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının, belediye sınırları içinde olması halinde ilgili belediyenin, büyükşehir belediye sınırları içinde olması halinde ise ayrıca büyükşehir belediyesinin olumlu görüşleri de yer alır.

(10) Talep edilen konu ile ilgili ilin potansiyeli, mevcut işletmelerin yapısı ve durumu dikkate alınarak Bakanlıkça uygun görülmesi halinde aynı ilde birden fazla TDİOSB kurulması mümkündür.

(11) Yeni bir TDİOSB ve kurulu bulunan TDİOSB ilave alan yer seçim taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için ilçe belediye sınırları içerisindeki aynı ihtisas konusunu içeren TDİOSB’lerde bulunan işletmelerin en az % 75’inde üretime başlanmış olması gerekir. Ancak özel TDİOSB’lerde bu oran aranmaz.

Proje teklifinin incelenmesi

MADDE 8 – (1) Proje Değerlendirme Komisyonunca, valilikten il müdürlüğüne gelen başvuru dosyası üzerinde, Bakanlık mevzuatı çerçevesinde, yürürlükteki tüm mekânsal planlar, ekonomik, sektörel, istihdam, sosyal, yenilenebilir enerji, sağlık, çevre ve diğer faktörler, projenin il/ilçe için gerekliliği ve uygulanabilirliği açısından ön inceleme yapılır.

(2) Ön incelemede, hayvansal üretim konulu TDİOSB’ler için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Büyükbaş hayvancılık konulu TDİOSB başvurularında aranacak hususlar;

1) Yerleşim alanları içerisinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin yerleşim alanı dışına çıkarılmasına ilişkin, mülki ve mahalli idarelerce veya diğer bakanlıklarca karar alınmış olması gerekir.

2) Yerleşim yeri içerisinde aktif hayvancılık işletmesi bulunan en az 50 işletme sahibinin, işletmesini kurulacak olan TDİOSB’ye taşıyacağına dair yazılı taahhüdü istenir.

3) TDİOSB’lerde kurulacak hayvancılık işletmelerinin kapasiteleri; süt sığırcılığı için en az 25 baş, besi sığırcılığı için en az 50 baş olarak planlanır.

4) Aynı TDİOSB içinde tek hayvan türü planlanır, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyeti aynı TDİOSB içerisinde yer alamaz.

5) Süt sığırcılığı ve besi sığırcılığı faaliyeti aynı TDİOSB içerisinde yer alamaz. Süt sığırcılığı işletmelerinde elde edilen erkek hayvanlar aynı işletmede ayrı bir bölüm ayrılarak 6 ay süre ile besiye alınabilir.

6) Süt sığırcılığı faaliyeti yapacak olan TDİOSB’lerde dışardan besi amaçlı erkek hayvan alınamaz.

7) Bakanlıkça faaliyet onay belgesi verilmiş kanatlı, damızlık ve kuluçkahane işletmelerine asgari uygun koruma mesafesi dikkate alınır.

8) TDİOSB’de hayvanlardan elde edilecek gübrelerin işletmelerden ve bölgeden hangi sıklıkla uzaklaştırılacağı, gübrelerin toplanması, depolanması, bertarafı ve değerlendirilmesi işlerinin nasıl ve hangi yöntemle yapılacağı projede belirtilir.

9) Sıvı atıklar, sıvılara karşı geçirgen olmayan zemin ve kapalı kanallardan geçirilerek barınakların dışında kapalı konteynırlarda veya eşdeğer emisyon azaltma tedbirleri alınmış merkezi yerlerde ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek şekilde projelendirilir.

10) Her bir hayvancılık işletmesinin ayrı ayrı ve TDİOSB’nin toplam günlük su sarfiyatının/ihtiyacının ne olacağı hesaplanır. Bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu projede belirtilir.

11) Her bir hayvancılık işletmesinin ayrı ayrı ve TDİOSB’nin toplam günlük elektrik sarfiyatının/ihtiyacının ne olacağı hesaplanır. Bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu projede belirtilir.

12) Her bir hayvancılık işletmesinin ve TDİOSB’nin toplam günlük ve yıllık kaba yem ihtiyacının ne olacağı hesaplanır. İhtiyaç duyulacak kaba yemin nasıl ve nereden karşılanacağı, ne şekilde muhafaza edileceği, bunun işletme bazında ve TDİOSB bazında maliyetinin ne olacağı projede açıklanır.

13) Çiftlik gübresi hariç, hayvancılık işletme atıklarının ve imhası gereken hayvan ve hayvansal ürünlerin imhasının nasıl ve nerede yapılacağı açıklanır. Bu atıkların diğer alanlara bulaşmadan imha edilebileceği mevzuata uygun özel bir alan ayrılır ve projede belirtilir.

 1. b) Su ürünleri yetiştiriciliği konulu TDİOSB başvurularında aranacak hususlar:

1) TDİOSB’lerde toplam üretim kapasiteleri, alanın büyüklüğü ve suyun debisi dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

2) TDİOSB alanınının tamamına hitap edecek kuluçkahane kurulması gerekir. Sadece yeni türler için gerektiğinde dışarıdan yavru girişine izin verilir ve diğer tesislere de yavru satışı yapılması mümkündür. Yeni türler haricinde dışarıdan yavru girişine izin verilmez.

3) Denizlerde ve baraj göllerinde üretim yapan ve yeni kurulacak işletmelerin karada bulunan yavru kuluçkahaneleri, yem depoları, ürün işleme ve pazarlama birimleri ile diğer lojistik birimleri TDİOSB alanı içerisinde sayılır.

4) Kurulacak TDİOSB alanı içerisinde bulunan tesislerin yararlanacakları su kaynaklarının yetkili kurumlardan alınmış olan debi raporunda suyun ne kadarının kullanılabileceği belirtilir.

5) Denizlerde kurulacak olan TDİOSB'lerde deniz sahasının Çevre Düzeni Planına (ÇDP) işlenmiş veya ilgili Bakanlıkça ÇDP çalışması yapılmış olduğu belgelenir.

6) Bakanlıkça kuruluş izni verilmiş su ürünleri kuluçkahanelerine bir km’den yakın mesafede TDİOSB kurulamaz.

7) İşletme atıklarının ve imhası gereken su ürünlerinin diğer alanlara bulaşmadan imha edileceği mevzuata uygun özel bir alan ayrılır ve projede belirtilir.

8) Kurulacak tesislerin su kalite kriterleri 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine uygun olması gerekir.

9) Bakanlık projeye ilişkin olarak gerekli gördüğü hallerde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ek bilgi ve belge talebinde bulunur.

(3) Ön incelemede, bitkisel üretim (seracılık) alanında faaliyet gösterecek TDİOSB’ler için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) En az 15 farklı müteşebbisin kurulacak olan TDİOSB’de yer alacağına dair yazılı taahhüdü bulunması gerekir.
 2. b) TDİOSB’de her bir sera işletmesi için ayrılacak parsel büyüklüğü en az 25 dekar, kapalı sera alanı en az 20 dekar olarak planlanır.
 3. c) Su deposu, alet ekipman deposu, bitki koruma ve bitki besleme ürünleri deposu, ön soğutma ünitesi ve soğuk hava deposu, ürün işleme tasnif ve ambalajlama ünitesi, idare binası, laboratuvar binaları gibi tesisler için kapalı sera alanının en fazla % 10’u kullanılır.

ç) Her bir sera işletmesinin ayrı ayrı ve TDİOSB’nin toplam günlük su sarfiyatının/ihtiyacının ne olacağı hesaplanır. Bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu projede belirtilir. Su ihtiyacının karşılanıp karşılanmayacağına dair yetkili kurum/kuruluşların yerel teşkilatlarının görüşleri alınır. Sulamada kullanılacak suyun analiz raporları da proje teklifine eklenir.

 1. d) Her bir sera işletmesinin ayrı ayrı ve TDİOSB’nin toplam günlük elektrik sarfiyatının ne olacağı hesaplanır. Bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceği, yerleşim biriminin mevcut kaynaklarının yeterlilik durumu projede belirtilir ve elektrik ihtiyacının karşılanıp karşılanmayacağına dair yetkili kurum/kuruluşların yerel teşkilatlarının görüşleri alınır.
 2. e) Seralarda ısıtma için hangi kaynağın kullanılacağı, kaynağın yeterlilik durumu ve yaklaşık ısıtma maliyeti projede belirtilir.
 3. f) Isıtmada jeotermal kaynak kullanılması halinde, kullanımdan dönen suyun deşarj ve reenjeksiyon işlemi, 11/12/2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır. Jeotermal kaynağın debisi, sıcaklığı ve proje için yeterliliği konularında ilgili Bakanlığın görüşü ve kaynağın tahsisine ilişkin belge proje dosyasına eklenir.
 4. g) İmhası gereken bitki ve bitkisel materyal ile zararlı organizmalarla bulaşık ve ilaç kalıntısı bulunan bitkisel atıkların, diğer alanlara bulaşmadan imha edileceği merî mevzuata uygun özel bir alan ayrılır ve projede belirtilir.

ğ) Sera kurulacak alanlardaki topraklar nematod yönü ile tahlil ettirilir ve tahlil sonuçlarını gösteren belge müracaat dosyasına eklenir. Topraksız üretim yapılması planlanan TDİOSB’lerde bu belge aranmaz.

 1. h) TDİOSB kurulacak alanın eğiminin az, taban suyu seviyesinin toprak yüzeyinden en az bir metre aşağıda olması gerekir.

ı) Örtüaltı yetiştiricilik yapan üreticilerin kullanacakları gübrelere ilişkin gübreleme planları projede belirtilir. Topraksız yetiştiricilik yapacak modern seralarda ise besin çözeltilerinin toprağa deşarj edilmesi önlenir.

(4) Ön incelemede, bütün TDİOSB başvurularında ortak olarak aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Toplam alanın en az % 5’ i TDİOSB’de üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerine ayrılır, faaliyet gösterecek sanayi tesislerine ilişkin müteşebbislerden yatırım taahhütnamesi (EK-1) alınır.
 2. b) TDİOSB’de kurulacak sanayi tesisleri bölgenin üretim amacından farklı olamaz.
 3. c) Ortak kullanım alanları TDİOSB toplam alanının % 8’inden az olamaz.

(5) Yukarıda belirtilen hayvansal ve bitkisel üretim konuları dışında TDİOSB talebi olması halinde proje teklifi, ilin/ilçenin üretim konusundaki potansiyeli, üretim kapasitesi, talep durumu, il/ilçe için gerekliliği ve uygulanabilirliği hususları dikkate alınarak üretim konusu ile ilgili meri mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(6) Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(7) Eksikliklerin giderilmesinden sonra, ilgili kurumların alan ve proje ile ilgili olarak verdiği görüşler incelenir.

(8) TDİOSB yeri olarak önerilen alan hakkında ilgili kurum/kuruluşlardan herhangi birisi tarafından olumsuz görüş veya alan üzerinde tasarruf, plan veya projeleri olduğunun bildirilmesi halinde proje uygun görülmez, sonuç başvuru sahibine gerekçesi belirtilerek yazılı olarak bildirilir.

(9) TDİOSB yeri olarak birden fazla alan önerilmiş ise olumsuz görüş veya üzerinde tasarruf, plan veya proje olduğu bildirilen alan değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Kurum/kuruluşlardan alan/alanlar ile ilgili olumsuz görüş veya herhangi bir tasarruf, plan veya projeleri bulunmadığının bildirilmesi halinde başvuru dosyasının ön incelemesi tamamlanır.

(11) Ön incelemenin tamamlanmasından sonra Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ön inceleme raporu düzenlenir. Ön İnceleme Raporunda, projenin Bakanlık mevzuatı çerçevesinde, projenin il/ilçe için gerekliliği ve uygulanabilirliği açısından değerlendirildiği belirtilerek, projenin ve önerilen alanın/alanların proje için uygun görülüp görülmediği belirtilir.

Başvuru dosyasının Bakanlığa gönderilmesi ve Bakanlıkta inceleme

MADDE 9 – (1) TDİOSB proje teklifinin Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunması halinde başvuru dosyası üç suret olarak ve elektronik ortamda valilikçe Bakanlığa gönderilir.

(2) Başvuru dosyası Genel Müdürlükçe incelenir. Tespit edilen eksiklikler valiliğe bildirilerek giderilmesi sağlanır.

(3) Eksiklik olmayan/eksiklikleri giderilen başvuru dosyası, Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından ekonomik, teknik, biyogüvenlik, ülke politikaları, yan etkiler ve alternatif düşünceler yönünden incelenir.

(4) Başvuru dosyasının incelenmesinden sonra Proje İnceleme ve Onay Komisyonu Raporu düzenlenir. Raporda, projenin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemiş ise gerekçeleri belirtilir.

(5) Proje İnceleme ve Onay Komisyonunca uygun görülmeyen projeler gerekçesi belirtilerek, Bakanlıkça ilgili valiliğe bildirilir.

(6) Projenin, Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde önerilen alan/alanlar ile ilgili Bakanlıkça etüt ve yer seçimi çalışmalarına başlanır.

Mahallinde yapılan etüt çalışması

MADDE 10 – (1) TDİOSB yeri olarak önerilen alan/alanlar için Bakanlık tarafından mahallinde etüt yapılır, önerilen alan/alanlar Genel Müdürlük personeli tarafından mahallinde incelenir ve özellikleri belirlenir.

(2) Etüdü yapılacak alan/alanlar hakkında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve haritalar, Bakanlıkça ilgili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir.

(3) Etüt için ihtiyaç duyulacak haritaların temini ve çoğaltılması, fotoğraf ve video çekimi ve çoğaltılması, araç-gereç temini gibi masraflar, TDİOSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, özel TDİOSB'lerde ise özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından karşılanır.

(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlardan, etüt çalışmasının herhangi bir safhasında görüş, ek bilgi, belge veya araştırma yapılmasını ister.

Mahallinde yapılan etüdün aşamaları

MADDE 11 – (1) EK-2’de belirtilen kurum ve kuruluşların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının önerilen TDİOSB alan/alanları içerisinde tasarrufları altındaki yerler ile ilgili plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işaretlenerek eşik analizi haritası oluşturulur.

(2) Eşik analizi için ihtiyaç duyulan haritalar ilgili valilik, kaymakamlık, belediye ya da diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir.

(3) Oluşturulan eşik analizi haritasında, hiçbir kurum ve kuruluşun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğim ve jeolojik açıdan proje konusundaki yapılaşmaya uygun olan alan/alanlar TDİOSB kurulabilecek alan olarak belirlenir.

(4) TDİOSB kurulabilecek alan olarak belirlenen yerin sınırları 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasında ve ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen 1/5.000 ölçekli mülkiyet durumlarını gösterir kadastral pafta suretine işaretlenir.

(5) TDİOSB kurulabilecek alanın/alanların özellikleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak tespit edilir:

 1. a) Mevkii.
 2. b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı.
 3. c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı.

ç) Büyüklüğü.

 1. d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı.
 2. e) Mülkiyet durumu.
 3. f) Kadastro durumu.
 4. g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı.

ğ) Varsa mevcut imar planına ve varsa çevre düzeni planına göre durumu.

 1. h) Mevcut arazi kullanım durumu.

ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu.

 1. i) Eğimi.
 2. j) Bulunduğu deprem kuşağı.
 3. k) Su ihtiyacının nereden ve nasıl karşılanabileceği.
 4. l) Enerji ihtiyacının nereden ve nasıl karşılanabileceği.
 5. m) Atık su ve yağmur suyu deşarj ortamı.
 6. n) Hakim rüzgar yönü ve diğer meteorolojik veriler.
 7. o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı.

ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı.

 1. p) Bölgedeki flora ve fauna özellikleri.
 2. r) Varsa özel çevre koruma bölgeleri, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamındaki alanlar, sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu.
 3. s) Drenaj durumu.

ş) Taşkına maruz kalma durumu.

 1. t) Önceden belirlenmiş jeolojik sakıncalı bir alan olup olmadığı.
 2. u) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu.

ü) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu.

 1. v) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu.
 2. y) Su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu.
 3. z) Doğal kaynak potansiyeli ve jeotermal kaynak durumu, reenjeksiyon olanakları.

(6) Etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra, incelenen alanın/alanların TDİOSB yeri olarak uygun görülüp görülmediğinin, uygun görülmedi ise gerekçelerinin belirtildiği etüt raporu düzenlenir.

Etüt raporunun düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Etüt raporu, aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 1. a) Giriş: Proje teklifinin içeriği ile etüdü yapılan alanın/alanların bulunduğu ilin/ilçenin coğrafi, sosyal, ekonomik ve jeolojik yapısı ve kalkınma planlarına göre durumu hakkındaki bilgiler belirtilir.
 2. b) Eşik analizleri ve sınırların işlenmesi: TDİOSB yeri olarak incelenen alanın/alanların üzerinde herhangi bir plan, proje ve yatırım bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise bunların niteliği, hangi kurum/kuruluşa ait olduğu, önerilen alana/alanlara uzaklığı, karşılıklı etkileşim durumu gibi konuları içerir.
 3. c) Öneri alanın/alanların özellikleri: TDİOSB yeri olarak önerilen alanın/alanların her birinin ayrı ayrı 11 inci maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen özellikleri içerir.

ç) Sonuç ve öneriler: Etüt çalışması sonucunda TDİOSB yeri olarak uygun bulunan ve bulunmayan alanlar belirtilerek, uygun bulunma ve bulunmama gerekçeleri ayrı ayrı belirtilir.

 1. d) Kaynaklar: Mahallinde yapılan etüt çalışmalarında ve etüt raporunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar belirtilir.
 2. e) Ekler: Etüt çalışmaları sırasında ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen ve etüt raporunda bulunması gereken kadastral pafta, tapu kayıtları ve varsa uydu görüntüsü gibi bilgi, belge ve dokümanlar yer alır.

(2) Etüt raporunda, incelenen alan veya alanların TDİOSB yeri olarak uygun görülmediğinin belirtilmesi halinde yer seçimi komisyonu toplanmaz ve bu durum Bakanlıkça ilgili valiliğe, talep konusu özel TDİOSB ise ayrıca talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere, gerekçesi belirtilerek bildirilir.

(3) Etüt raporunda, incelenen alanın/alanların TDİOSB yeri olarak uygun görüldüğünün belirtilmesi halinde etüt raporu Genel Müdürlük onayına sunulur ve uygun görülen alan/alanlar incelenmek üzere Yer Seçimi Komisyonu Bakanlıkça toplantıya çağırılır.

Yer seçimi komisyonunun oluşturulması

MADDE 13 – (1) Yer Seçimi Komisyonu, EK-2’de yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulur.

(2) Bakanlık tarafından, yer seçimi komisyonu toplantısı için bir tarih ve TDİOSB’nin kurulacağı ilde/ilçede uygun bir yer belirlenir. Belirlenen tarih ve yer, EK-2'de yer alan kurum ve kuruluşlara önceden bildirilir, kurum ve kuruluşlar adına nihai görüş vermek üzere yetkili temsilcilerini Yer Seçimi Komisyonuna göndermeleri istenir.

(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum ve kuruluşlar listesinin kapsamı genişletilebilir.

(4) Bakanlık tarafından etüdü yapılan ve TDİOSB yeri olarak uygun görülen alanın/alanların 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirlenen özellikleri ve sınırlarının işaretlendiği haritalar, alanın koordinatları ile birlikte Yer Seçimi Komisyonuna üye göndermesi istenen kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(5) EK-2'de ve/veya genişletilen listede yeralan kurum ve kuruluşların temsilcileri dışında hiç kimse Yer Seçimi Komisyonuna katılamaz. Ancak talep olması halinde Bakanlıkça uygun görülecek sivil toplum kuruluş temsilcileri yer seçimi komisyon toplantısına gözlemci olarak katılabilir.

(6) Özel TDİOSB’lerin yer seçimi için ayrıca yer seçimi komisyonu oluşturulmaz. Özel TDİOSB yeri olarak önerilen yer Bakanlıkça, bu Yönetmeliğe ve TDİOSB faaliyetine uygunluk yönünden incelenerek değerlendirilir. Gerek görülmesi halinde EK-2’de yer alan kurum ve kuruluşların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarından, önerilen alanda herhangi bir plan, proje ve yatırımları olup olmadığı konusunda bilgi alınır.

(7) Özel TDİOSB’yi kuracak gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişi/kişilerin, TDİOSB kurulacak yerin adına/adlarına kayıtlı olduğunu gösteren tapularını, kuruluş protokolü onay talebi ile birlikte ibraz etmeleri gerekir.

Yer seçimi komisyonunun görevi ve işleyişi

MADDE 14 – (1) EK-2’de yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yer seçimi komisyonu, Bakanlıkça belirlenen tarih ve yerde toplanır.

(2) Yer Seçimi Komisyonunun başkanlığını ve sekretarya işlerini Genel Müdürlük yürütür.

(3) Komisyon toplantısına katılan kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlıkça etütü yapılmış ve TDİOSB yeri olarak uygun görülen alan/alanlar ile ilgili inceleme ve araştırmalarını yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurum ve kuruluşu adına görüş bildirir.

(4) Yer Seçimi Komisyonu üyeleri komisyon toplantısında, incelenen alan/alanlar ile ilgili görüşlerini hem sözlü olarak ifade eder hem de yazılı olarak komisyon başkanlığına sunar.

(5) Yer Seçimi Komisyonuna temsilcisi katılmayan ve komisyonda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurum ve kuruluşların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içerisinde nihai görüşlerini bildirmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.

(6) İncelenen alan/alanlar içinde veya çevresinde, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan yerler veya yapılar var ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde belirtilen süreler içinde görüş verilir. Ancak Bakanlığa, ilgili Bakanlık tarafından beşinci fıkrada belirtilen süre içinde konu ile ilgili yazılı bilgi verilmesi gereklidir.

Yer seçimi komisyon raporu

MADDE 15 – (1) Yer seçimi komisyon toplantısı sırasında, TDİOSB yeri olarak incelenen alanın/alanların özelliklerini, kurum ve kuruluş görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren Yer Seçimi Komisyonu Raporu yazılır.

(2) Komisyon Raporu, Bakanlık temsilcileri ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin tamamı tarafından imzalanır.

(3) Komisyon Raporuna, TDİOSB yeri olarak seçilen yerin sınırlarının işaretlendiği 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve 1/5.000 ölçekli kadastral pafta sureti de eklenir. Su Ürünleri TDİOSB'lerde deniz yüzeyi balık üretim alanları, karaya çıkış alanları ile bunların TDİOSB alanı ile olan ilişkisini gösteren paftalar eklenir.

(4) Yer seçimi komisyonu tarafından incelenen alanın veya alanlardan birinin TDİOSB yeri olarak belirlenebilmesi için komisyona katılan üyelerin oy birliği kararı gereklidir. Mevzuat gereğince korunması gereken alanlar TDİOSB yeri olarak incelemeye alınmaz.

(5) İncelenen alanın yer seçimi komisyonunca TDİOSB yeri olarak uygun görülmesi halinde seçilen alanın kesinleştirilmesi için gerekli bilgi ve belgeler ilgili valilikten istenir.

Uygun yer bulunamaması durumu

MADDE 16 – (1) İncelenen alanın yer seçimi komisyonunca TDİOSB yeri olarak uygun bulunmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek komisyon raporunun sonuç bölümünde yazılır ve valiliğe bildirilir.

(2) İncelenen alan ile ilgili komisyon toplantısında olumsuz görüş veren kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin, daha sonra Bakanlığa gönderilmesi halinde işlemlere kaldığı yerden devam edilir.

(3) Önerilen alanın yer seçimi komisyonunca TDİOSB yeri olarak uygun bulunmaması durumunda valilikçe yeni bir TDİOSB projesi hazırlanarak alternatif bir alan önerilmesi durumunda işlemlere yeniden başlanır.

TDİOSB yerinin kesinleşmesi

MADDE 17 – (1) TDİOSB yeri, hazırlanan yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda;

 1. a) Gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanması,
 2. b) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir veya ÇED olumlu belgesinin alınması,
 3. c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesi,

ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılması,

işlemlerinden sonra Bakanlık tarafından kesinleştirilir.

(2) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra TDİOSB sınırları dışında kalan alanların planlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılır. TDİOSB alanı dışındaki içme ve kullanma suyu, karayolu, demiryolu, elektrik ve doğalgaz bağlantıları ile ilgili iş ve işlemler Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir.

(3) TDİOSB yerinin kesinleştiği, ilgili valiliğe ve EK-2’deki kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak 1 yıl içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi halinde yer seçimi çalışmaları bu sürenin sonunda Bakanlıkça sonlandırılır. Bilgi ve belgelerin belirtilen sürede tamamlanamama gerekçelerinin Bakanlığa bildirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ek süre verilebilir.

(5) Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyetler, başvuru sahibi tarafından bir ziraat mühendisi veya diğer mesleki danışmanların takibinde ve valilik kanalı ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş

Kuruluş ve tüzel kişilik

MADDE 18 – (1) TDİOSB kurulması teklif edilen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası o da yoksa ticaret odasından en az birinin müteşebbis heyette yer alması zorunludur.

(2) Talepleri halinde yer seçimi kesinleştirilen alanının bulunduğu yerdeki TDİOSB’nin ihtisas konusunda faaliyet gösteren mesleki kuruluş ve teşekküller ile büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan odalar, il özel idaresi, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki 5174 sayılı Kanuna göre kurulan odalar, valilik uygun görüşüne istinaden müteşebbis heyette yer alabilir.

(3) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra başvuru sahibi tarafından, EK-3’teki örneğe uygun olarak iki nüsha TDİOSB Kuruluş Protokolü hazırlanır. Hazırlanan protokol müteşebbis heyette yer alan kurum, kuruluş ve teşekkül temsilcilerince imzalanır ve valinin olumlu görüşünü de içeren dilekçe ile birlikte Bakanlığın onayına sunulur.

(4) TDİOSB, kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve Bakanlık TDİOSB Sicil Defterine kaydı ile tüzel kişilik kazanır.

(5) Özel TDİOSB'lerin özel hukuk tüzel kişiliği kazanabilmesi için;

 1. a) Önerilen yerin TDİOSB’yi kuracak gerçek ve/veya tüzel kişilerin adlarına kayıtlı olduğunu gösteren tapunun/tapuların ibraz edilmesi,
 2. b) Bakanlıkça yapılan yer seçiminin kesinleştirilmesini takiben Özel TDİOSB’yi talep eden gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanacak Kuruluş Protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve Bakanlık TDİOSB Sicil Defterine kaydedilmesi,

gereklidir.

Kuruluş protokolü

MADDE 19 – (1) TDİOSB Kuruluş Protokolü, EK-3’teki örneğe uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanır.

(2) TDİOSB Kuruluş Protokolünde aşağıdakiler yer alır:

 1. a) TDİOSB’nin unvanı, adresi ve iletişim bilgileri.
 2. b) TDİOSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları.
 3. c) Katılma paylarının ödeme şekli ve şartları.

ç) TDİOSB’nin organları, organlarda görev alan asil ve yedek üyelerin görevleri ve adları ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar, yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin iletişim bilgileri.

 1. d) Katılımcıların faaliyet alanları ile TDİOSB’de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ve iştigal konuları.
 2. e) Temsil ve ilzamla yetkilendirilmiş üyelerin isimleri.
 3. f) Yürürlüğe giriş şartı ve tarihi.
 4. g) Müteşebbis heyet üyelerinin imzaları.

ğ) Valinin olumlu görüşünü içeren Bakanlığa sunuş dilekçesi.

 1. h) Bakanlık onay bölümü.

(3) Özel TDİOSB’lerin kuruluş protokolünde, (b) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlara yer verilmesi zorunlu değildir.

(4) Kuruluş protokolü; iki nüsha olarak tanzim edilir, Bakanlıkça onaylandıktan sonra Bakanlık TDİOSB Sicil Defterine kaydedilerek sicil numarası verilir, bir nüshası Bakanlıkta muhafaza edilir, bir nüshası TDİOSB’ye gönderilir.

(5) Kuruluş protokolü değişiklikleri, mevcut kuruluş protokolü ve değişiklik taslağı hazırlanarak talep edilir ve Bakanlığın izniyle yapılır.

(6) Sürenin sona ermesi, üyelikten çekilme, üyeliğin düşmesi/sona ermesi/boşalması gibi nedenlerle Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile temsil ve ilzam yetkisi verilen üyelerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde, EK-4’teki “TDİOSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Temsil ve İlzam Yetkisi Son Durum Listesi” düzenlenerek Bakanlığa bildirilir.

(7) TDİOSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Temsil ve İlzam Yetkisi Son Durum Listesi ile birlikte ilgili kurum/kuruluşların yetkili organlarınca alınan, müteşebbis heyette temsilci görevlendirilmesine dair kararlar ile müteşebbis heyetin ve yönetim kurulunun ilk toplantılarında alınan kararlar, başkan ve başkan vekili seçimi, görev bölümü yapılması kararları da Bakanlığa gönderilir.

(8) Kuruluş protokolü ilk genel kurulda ana sözleşme olarak değiştirilir ve Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer. Bakanlıkça onaylanan ana sözleşmenin bir nüshası TDİOSB’ye gönderilir.

Hazine veya kamu arazilerinin satın alınması veya devri

MADDE 20 – (1) TDİOSB yeri olarak kesinleşen alan sınırları içerisindeki hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin TDİOSB tüzel kişiliğine devrinin veya satışının yapılması için TDİOSB yönetim kurulu tarafından ilgili birime yazılı olarak başvurulur.

(2) Kesinleşen TDİOSB sınırları içerisindeki hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncasının bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde TDİOSB’lere bedelsiz devredilebilir, diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulüyle TDİOSB’lere satılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca TDİOSB’lere bedelsiz devredilen taşınmazın tapu kütüğüne; taşınmazların devir amacı dışında kullanılamayacağı, devir amacına uygun olarak kullanılmaması halinde, devralan gerçek veya tüzel kişilerin muvafakatine veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın ilgili tapu idaresince tapuda devreden hazine veya kamu idaresi adına resen tescil edileceği yönünde şerh konulur.

(4) TDİOSB yeri olarak kesinleşen alan sınırları içerisindeki özel mülkiyete ait araziler ise TDİOSB tüzel kişiliği tarafından, rızaen satınalma veya kamulaştırma yolu ile iktisap edilir. Bu nitelikte taşınmazlar hakkında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

Kamu yararı kararı

MADDE 21 – (1) Kamu yararı kararı, müteşebbis heyetin veya genel kurulun vereceği karar üzerine yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine Bakanlıkça verilir. Bakanlığa gönderilen kamu yararı kararı talep yazısı, TDİOSB’yi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişi tarafından imzalanır.

(2) Bakanlık tarafından kamu yararı kararı verilebilmesi için kamu yararı kararı talep yazısının ekinde ikişer suret;

 1. a) Kesinleşen TDİOSB sınırlarının işaretlendiği, koordinat sistemine göre hazırlanmış ve ilgili kadastro müdürlüğünce onaylı 1/5000 veya 1/2000 ölçekli kadastral pafta ve 1/25000 ölçekli topoğrafik haritanın,
 2. b) TDİOSB sınırları içinde yer alan parsellerin tamamının mülkiyet durumunu (hazine, resmî kurum, özel mülkiyet, tüzel kişilik ve benzeri) gösteren ve her sayfası ilgili tapu-sicil müdürlüğünce onaylanmış mülkiyet listesinin,
 3. c) Her sayfası ilgili tapu-sicil müdürlüğünce onaylanmış, kamu yararı kararı talep edilen parsellere ait listenin,

ç) TDİOSB sınırları içindeki özel mülkiyete ait parsellerin kamulaştırılması ile ilgili olarak müteşebbis heyet veya genel kurul tarafından alınacak kararın,

gönderilmesi gereklidir.

(3) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kesinleşen TDİOSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilir.

(4) Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

(5) TDİOSB, kamulaştırma işlemlerini valilik, il özel idaresi, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı veya belediyeye yaptırabilir.

(6) TDİOSB’deki arazilerin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü TDİOSB özel hukuk tüzel kişiliğine aittir.

(7) Özel TDİOSB’lerin kamulaştırma yapma ve/veya yaptırma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak kuruluş protokolü onaylanıp tüzel kişilik kazandıktan sonra Özel TDİOSB’ler de, kurulduğu alanda diğer TDİOSB’lerin sahip olduğu yetkilere sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Yerleşim, İmar ve Parselasyon Planı Onayı, Ruhsat Verme

ve Alt Yapı Tesisleri

Üst yapı modül projeleri ve genel yerleşim planı

MADDE 22 – (1) TDİOSB’ye ait plan ve projeler; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenir.

(2) TDİOSB yerinin tamamının özel hukuk tüzel kişilik adına tescilinden sonra TDİOSB yönetim kurulu tarafından, alanın büyüklüğüne göre 1/5.000 veya 1/2.000 ölçekli genel yerleşim planı ile üst yapı modül projeleri hazırlattırılarak Bakanlığın onayına sunulur.

(3) TDİOSB genel yerleşim planı ile hayvansal ve bitkisel üretim parsellerindeki işletmelerin üst yapı modül projeleri, bünyesinde dördüncü fıkrada belirtilen proje konusuna uygun meslek mensupları bulunan büro tescil belgesine sahip Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Büroları veya kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanır.

(4) Hayvansal üretim konulu TDİOSB’lerde; üst yapı modül projeleri, konu uzmanı ziraat mühendisi veya su ürünleri mühendisi tarafından veteriner hekim, şehir plancısı, çevre mühendisi, mimar ve inşaat mühendisi görüşleri alınarak hazırlanır.

(5) Üst yapı modül projeleri bitkisel üretim konulu TDİOSB’lerde; konu uzmanı ziraat mühendisleri tarafından şehir plancısı, çevre mühendisi, mimar ve inşaat mühendisi görüşü alınarak  hazırlanır.

(6) Plan ve projeleri hazırlayan serbest müşavirlik ve mühendislik bürosunun büro tescil belgesinin fotokopisi ile plan ve projelerin hazırlığında görev alan meslek mensuplarının diploma, CV ve iş sözleşmelerinin plan ve projelerin ekinde Bakanlığa sunulması gerekir.

Plan ve projelerin Bakanlığa gönderilmesi ve onayı

MADDE 23 – (1) Hazırlanan genel yerleşim planı, üst yapı modül projeleri ve bu plan-projelere uygun olarak hazırlatılmış detaylı teknik rapor TDİOSB yönetim kurulu tarafından ve TDİOSB’yi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişi tarafından imzalanarak Bakanlığa gönderilir.

(2) Genel yerleşim ve üst yapı modül projeleri, Bakanlıkta Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından incelenir, komisyonca tespit edilen eksiklikler yönetim kurulu tarafından giderilir.

(3) Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından uygun görülen genel yerleşim ve üst yapı modül projeleri Genel Müdürlükçe onaylanır.

(4) Üst yapı uygulama projelerinin ve inşaatlarının Genel Müdürlükçe onaylanan üst yapı modül projelerine uygun olması zorunludur.

(5) İmar ve parselasyon planı onayından sonra genel yerleşim ve üst yapı modül projelerinde yapılması düşünülen değişiklikler bu planlara uygun olmak şartıyla Genel Müdürlük onayına sunulur.

Hayvansal ve bitkisel üretim parselleri üst yapı modül projelerinin hazırlanması

MADDE 24 – (1) Hayvansal ve bitkisel üretim parselleri için üst yapı modül projelerinin hazırlanm